Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kuu: mai 2023

Kohalikud kogukonnad ja ettevõtjad saavad peagi tuge läbi uute LEADER-strateegiate

Eile allkirjastas regionaalminister Madis Kallas LEADER-toetuse tingimused aastateks 2023–2027, millest juhindudes saavad kohalikud tegevusrühmad hakata taotlema toetust piirkondlike LEADER-strateegiate elluviimiseks.

Uute strateegiate eesmärk on arendada maapiirkondades atraktiivset elu- ja ettevõtluskeskkonda ning aktiivseid ja ühtehoidvaid kohalikke kogukondi.

LEADER-programmi on Eestis rakendatud alates 2006. aastast. Võrreldes varasemate perioodidega ootab ees mitu muudatust.

„Uue perioodi eelarve jaotamisel on võetud arvesse erinevaid näitajaid, näiteks omavalitsuse pindala, asustustihedust, elanike arvu jne. See annab võimaluse aidata senisest enam neid piirkondi, kus mahajäämus on suurem. Aktiivsed, ühtehoidvad ja tugevad kohalikud kogukonnad loovad eeldused inimeste, sealhulgas noorte maale tulemiseks ja sinna jäämiseks,“ kommenteeris uuendusi regionaalminister Madis Kallas.

Muutumas on ka strateegiate rahastamine. Esimest korda rahastatakse Eestis uusi LEADER-strateegiaid mitmest Euroopa struktuurifondist.

„Lisaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eelarvele on võimalik kaasata piirkonna arendamiseks ka Euroopa Sotsiaalfond+ raha. Selleks peab strateegias sisalduma eraldi meede, mille fookuses on pikaajalise hooldusteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine, inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine,“ ütles Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Madis Pärtel.

„Eraldi eesmärgiks strateegiate elluviimise toetamisel on võetud lihtsustamine. See tähendab, et toetuse saajatel väheneb oluliselt halduskoormus ning maksetaotluste esitamisel ei kontrollita enam kuludokumente, vaid kui eesmärgid on saavutatud, siis makstakse toetus välja kokku lepitud summas,“ lisas Pärtel.

LEADER-strateegia elluviimise toetust saavad taotleda kohalikud tegevusrühmad, kelle liikmeteks on omavalitsusüksused, kodanikuühendused ja ettevõtjad. Üle Eesti tegutseb 26 piirkondlikku tegevusrühma, kes koostavad strateegiaid lähtuvalt altpoolt tulevast algatusest, arvestades piirkondlikke eripärasid ja vajadusi.

Tegevusrühmade strateegia elluviimise toetuse taotlusi plaanitakse hakata vastu võtma juunis ning taotlusi saab esitada läbi e-PRIA.

Iga strateegia elluviimise toetuse taotluse vaatavad läbi Maaeluministeerium ja PRIA ning pärast strateegia ja taotluse heakskiitmist eraldatakse tegevusrühmale toetussumma piirkondlike eesmärkide saavutamiseks. Projektitoetuste jagamist koordineerivad tegevusrühmad koostöös PRIAga.

Perioodil 2023–2027 rahastatakse LEADER-programmi 66 629 986 euro ulatuses. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatakse programmi 47 589 703 euroga, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastus 11 897 426 eurot. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) rahastab programmi 7 142 857 euroga, millest Eesti riigi kaasrahastus on 30%.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Eesti panustab ligi 12% Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) koguosalusest LEADER-programmi, mis on üks suuremaid panuseid kogu liidus.
Perioodil 2014–2022 oli 26 kohalikule tegevusrühmale ette nähtud 121 mln eurot LEADER-programmi kohaliku arengu strateegiate rakendamiseks üle Eesti. Toetatud on palju kogukonnale vajalikke projekte, nagu näiteks mänguväljakute rajamist, päästeteenistuse võimestamist ning kohaliku toidu edendamist ja kultuuri väärtustamist.

Allikas: Maaeluministeeriumi pressiteade

Üldkoosolek võttis vastu LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027

MTÜ Partnerid üldkoosolek võttis vastu 17.05.2023.a LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027, mis vastab maaeluministri 02.02.2022 määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ (määrus) § 3 lõikes 3 nimetatud nõuetele (strateegia).

MTÜ PARTNERID TEGEVUSPIIRKONNA ÜHISSTRATEEGIA AASTATEKS 2023-2027
Lisa 1. MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna sotsiaalmajanduslik uuring ja sidusus KOV arengukavadega
Lisa 2. Liikmete ja LEADER-toetuste taotlejate rahulolu-uuring
Lisa 3. MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna ettevõtlusuuring
Lisa 4. MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna elukeskkonnaga rahulolu-uuring
Lisa 5. Sisend eestisiseste ja rahvusvaheliste LEADER koostööprojektide ettevalmistamiseks perioodil 2023-2027
Lisa 6. MTÜ Partnerid suutlikkuse hindamine

“Elamustoitlustus koos seiklusega” 7. õpituba

Ühisprojekti „Elamustoitlustus koos seiklusega“ raames külastame  23. mail 2023 Viikingite küla Harjumaal ja Atla mõisa Raplamaal.

Programm:
8.30 väljasõit Aqva parklast
10.00 Tutvume Viikingite küla tegemistega
11.00 Söömaaeg viikingite moodi
12.00 Ruunitalismani töötuba
13.00 Sõidame Atla mõisa
14.00 Tutvume Atla mõisaga
15.00 Maiustuste Kuningriik – töötuba
17.00 Ootab kodutee
19.00 Saabume Aqva parklasse

Osalemissoovist palume teada anda info@mtupartnerid.eu  või tel. 5148 775, 5553 9133.

Juhatuse ja üldkoosoleku teade

MTÜ Partnerid juhatuse koosolek toimub 17.mail 2023 algusega kell 15.00 Aqva Hotel&Spa konverentsiruumis Rooma II (Parkali tn 4 Rakvere).

Päevakord:

  1. Arengustrateegia 2023-2027 üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
  2. 2022.a. majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
  3. 2023.a. rakenduskava muudatuse kinnitamine
  4. MTÜ Partnerid projektitaotluste üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine
  5. Muud küsimused

MTÜ Partnerid üldkoosolek toimub 17.mail 2023 algusega kell 16.00 Aqva Hotel&Spa konverentsiruumis Rooma II (Parkali tn 4 Rakvere).

Päevakord:

  1. Arengustrateegia 2023-2027 tutvustamine ja kinnitamine
  2. 2022.a. revisjonikomisjoni aruanne
  3. 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  4. MTÜ Partnerid projektitaotluste kinnitamine
  5. Muud küsimused