Taotlemine Toetuse saajale Maksenõudega esitatavad dokumendid

Maksenõudega esitatavad dokumendid

LEADER määruse muudatus, kehtib alates 02.11.2018

RIIGIHANKE NÕUSTAMISTELEFON Rahandusministeeriumis: 6 113 701 (telefon vastab kell 9.00 - 11.30)

Teavitamise kord

2016-2017 ESITATUD TAOTLUSTE KULUDOKUMENDID ESITATAKSE VANAS E-PRIAS.

MAKSETAOTLUSE ESITAMINE

§ 42.  Projektitoetuse saaja kohustused

 (1) Projektitoetuse saaja viib ellu toetatava tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.

 (2) Projektitoetuse saaja viib ellu § 28 lõike 3 punktis 2 nimetatud ühisprojektis kavandatud tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.

 (4) Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib projektitoetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2023.Toetuse saaja teavitab avalikkust, et asjakohane objekt või tegevus on elluviidud või viiakse EAFRD-ist saadud toetuse abil:

  (41) Projektitoetuse saaja, kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse. Projektitoetuse saaja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.

[RT I, 30.10.2018, 5 - jõust. 02.11.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2018]

KULUDOKUMENDID:

1.Maksetaotlus - täidetakse vanas e-PRIA-s 2016 ja 2017 esitatud projektitaotluste puhul.

Lisatakse alljärgnevad dokumendid:

1. Hinnapäring/tehnilised tingimused/Pakkumiskutse - kui kodulehelt väljatrükk, siis ei ole pakkumiskutset vaja esitada.

2. Hinnapakkumus(ed)

3. Ehitustegevuse kulude aruanne

4. Ehitusluba/ehitusteatis/kirjalik nõusolek

5. Kasutusluba - viimase maksetaotlusega

6. Ehitusprojekt - joonised, seletuskiri, asendiplaan

7. Teostatud tööde aktid, kui on muudatusi, siis ka ärajäävate, juurdetulevate tööde akt.

8. Liisinguleping, maksegraafik, üleandmise-vastuvõtmise akt

9. Arved

10. Maksekorraldused või arvelduskonto väljavõte

11. Kinnituskiri - kasutatud masina, seadme ostmisel

12. Ostu-müügileping - eraisiku käest ostmisel

13. Päevakava, osalejate nimekiri - koolitused, seminarid, õppereisid jm üritused

14. Vabatahtliku tasustamata töö päevik

15. Palgaleht, tööajatabel, töövõtuleping või käsundusleping

16. Riigihanke number

17. Prognoositavate tulude teatis - MTÜ-d, SA - investeeringu elluviimise aasta kohta

 

Kuludeklaratsioonid:

Maksetaotlus täidetakse e-PRIA-s

Maksetaotlus osaliselt tasutud kuludokumentide alusel välja makstud toetuse tõendamiseks täidetakse e-PRIA-s 7 tööpäeva jooksul, peale toetuse laekumist. Lisatakse maksekorraldused makse tõendamiseks.

Ehitusinvesteeringud:

Hinnapakkumus ehituseks

Kulude vorm

Vormid:

Vabatahtliku tasustamata töö päevik